Polityka jakości oraz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarząd FIBRAN d.o.o., Novo mesto określił politykę jakości firmy.

Jest ona opublikowana w Podręczniku Procedur Systemu Zarządzania Jakością i umieszczona w kluczowych miejscach w firmie; jest również dostępna na stronie internetowej firmy, tak aby wszystkie zainteresowane strony miały do niej dostęp.

O jakości w firmie FIBRAN d.o.o. decydują:

 • cele działalności i wizja firmy,
 • świadomość ekologiczna pracowników,
 • kompetencje zawodowe każdego pracownika,
 • cechy osobiste i elastyczność każdego pracownika,
 • jakość procesów wewnętrznych,
 • unowocześnianie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 • zapewnienie kompetencji pracowników,
 • zaangażowanie w zapobieganie generowaniu zanieczyszczeń,
 • zaangażowanie w ciągłe doskonalenie,
 • zobowiązanie do spełniania wymagań prawnych i innych,
 • promowanie innowacji i pożytecznego wkładu pracowników,
 • zapewnienie podstawy do osiągnięcia wyznaczonych celów jakościowych,
 • coroczne uzupełnianie polityki jakości,
 • przestrzeganie europejskich kryteriów jakości, które umożliwiają firmie konkurowanie, rozszerzanie działalności i zwiększanie udziału w rynku,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników systemu,
 • ciągłe polepszanie warunków pracy,
 • zadowolenie naszych pracowników, klientów, właścicieli i otoczenia społecznego.

Wszyscy pracownicy są informowani o polityce jakości, celach i zadaniach, a także o celach w zakresie ochrony środowiska i BHP podczas spotkań oraz poprzez system informacji biznesowej. Poprzez informowanie kierownictwo zapewnia pełną świadomość i zrozumienie polityki jakości i ochrony środowiska. Zapoznający się z polityką pracownicy zostają zobowiązani do skoncentrowania swoich działań na doskonaleniu polityki jakości, celów i zadań w celu poprawy systemu zarządzania jakością, a tym samym poprawy działalności przedsiębiorstwa. Kierownictwo firmy weryfikuje politykę jakości podczas audytów sposobu zarządzania i w razie potrzeby dostosowuje ją do zmienionych warunków w otoczeniu biznesowym.